در نقاط دور افتاده ويا در پروژه هاي بزرگ در خارج از شهر کانکس خدمات پزشکی راهگشاي خوبي است. بنا بر حسب نياز ميتوان از اندازه هاي متفاوت سود برد. ۴متري ، ۱۶ متري و نمونه هاي ديگر. تجهيزات اوليه و نيز نيمه پيشرفته پزشكي بسادگي در كانكس قابل نصب و بهره برداري ميباشند.

ايستگاه دوچرخه – كار كرده – کانکس متحرک – كانكس آزمايشگاه –
كانكس درمانگاه
– مخصوص مناطق گرم – غرفه بازيافت – همكاري با سازمانها
كانكس دارو سازي
كاركرده و نو انجام پروژه كاخ سعدآباد…

در اينجا  لطفا برخي از كانكس ها با كاربرد پزشكي درمانگاهي بيمارستاني را مطالعه فرماييد.