مدیریت پروژه

نوع دوره عنوان دوره
نظری مدیریت پروژه
استاندارد PMBOK
آشنایی با استاندردهای مدیریت پروژه
مدیریت و اجرای پروژه­های EPC
انواع قراردادها و تأمين مالی پروژه­ها
مدیریت ادعا در قراردادها
کارگاهی و عملی سیستم مدیریت مناقصات
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی
استاندارد ISO 10006
استاندارد OPM3
نرم­افزاری آموزش نرم­افزار MSP
آموزش نرم­افزار PRIMAVERA (P6)