ساخت کانکس در محل

دپوماشین با تجربه چند دهه انواع پروژه های ساخت کانکس در محل را اجرا نموده است.