جنس كانكس ها

ساختمان های اجرا در محل بصورت پیچ و مهره با ساندویچ پنل ایجاد می شوند و موارد استفاده آن ها بصورت زیر می باشد:

اجرای فضاهای اداری در کارگاه ها

اجرای کمپینگ در پروژه ها با حداقل مدت نصب

اجرای ساختمان  در مناطق مرتفع و افزودن فضا در بام ساختمان ها

اجرا در مناطق صعب العبور و محل هایی که امکان تردد تریلی و جرثقیل وجود ندارد

اجرای کلاس درس و فضای آموزشی پیش ساخته در روستاها و سایر مناطق ،

درشرایطی که امکان ساخت کانکس و ساختمان در کارخانه و انتقال آن به محل مورد نظر نباشد باید در محل استفاده آن را ساخته و اجرا کنیم. به این روش ایجاد  ساختمان های اجرا در محل گفته می شود.در این روش ابتدا در محل کارفرما تجهیز کارگاه انجام شده و مراحل ساخت و آماده سازی کانکس ها و خانه های پیش ساخته آغاز می گردد. بعد از ساخت کانک و ساختمان های مورد نظر کارفرما در محل مورد نظر وی نصب و تحویل می گردد.

ساختمان های اجرا در محل