کانکس درمانگاه

کانکس درمانگاه

در مناطق عشایری ، یا محل های دور دست از کانکس های درمانگاه استفاده می گردد.

کانکس های درمانگاه دارای ساختاری محکم و قابل نصب بر روی صفحه ستون هایی است که در زمین مورد نظر به صورت کاملاً تراز نصب می گردد.

به دلیل مسافت زیاد این قبیل محصولات به صورت مجزا در کارخانه تولید گردد و سپس بوسیله کامیون و تریلر به محل مورد استفاده منتقل می گردد.

متخصصین دپو ماشین با مهارت قطعات از پیش تولید شده را در محل روی هم نصب گردیده و فواصل بین سازه ها را با دقّت عایق بندی می کنند. –

این درمانگاه ها با پیش بینی اتاق مدیریت – اتاق استراحت پزشک – سرویس بهداشتی – اتاق ویزیت – سالن انتظار – سالن تزریقات و بر حسب سفارش به سالن جراحی محدود و امکانات پزشکی مربوطه مجهز می گردد.

این کانکس ها می تواند به صورت یک طبقه ، دو طبقه و سه طبقه احداث گردد.

معمولاً به دلیل استحکام بیشتر و سهلوت نظافت در این قبیل محصولات کف به صورت سرامیک آمار سازی می گردد.

كانكس درمانگاه – كانكس درمانگاه – کانتنر خارجی سيلو اتاقك كانكس دارو سازي بیمارستان صحرایی