پروژه کانکس سایپا | کانکس سرویس بهداشتی

پروژه کانکس سایپا|کانکس سرویس بهداشتی

کانکس های بزرگ سرویس بهداشتی چند چشمه ای به سفارش شرکت ها و کارخانجات گوناگون از جمله شرکت سایپا توسط شرکت کانکس دپوماشین طراحی، ساخته و ارائه شده اند.

کانکس پروژه کانکس سایپا|کانکس سرویس بهداشتی