کانکس کارگری

کانکس کارگری

کانکس کارگری و کانکس های سالنی و خوابگاهی نامیده می شوند و بطور کلی برای اسکان نیروهای کار و نیروی انسانی مستقر در پروژه های راه سازی و ساختمانی استفاده می شوند.

درمواردی که ساخت خوابگاه به دلایل فنی و فیزیکی همچنین به دلایل اقتصادی و کمبود زمان امکان پذیر و یا قابل توجیه نمی باشد می توان با بهرهگیری از کانکس های موجود در پروژه جدید، امکان خرید کانکس دست دوم توسط دپوماشین فراهم می باشد. –

از مشتریان گرامی تقاضا می شود در صورت تمایل به فروش کانکس دست دوم خود با واحد فروش دفتر مرکزی دپوماشین تماس بگیرند.

کاربری کانکس کارگارهی :

  • اسکان مهندسان
  • تکنسین های فنی پروژه
  • جهت استقرار کارکنان
  • اقامت پرسنل
  • خوابگاه اقامتی کارگران

کانکس      کانتینر