ساخت کانکس در محل

کانکس کلینیک درمانی
پروژه کانکس کلینیک درمانی
کانکس پیش ساخته پانلی اجرا شده در محل
 کانکس خوابگاهی
پروژه خوابگاهی اجرا در محل
واقع در استان لرستان
 کانکس کارگاهی
 دفتر کارگاهی بروجرد
پروزه بزرگ سد آبسرده
 کانکس شرکت جابرابن حیان
 پروژه داروسازی شرکت جابرابن حیان
پروژه پیش ساخته اجرا در محل
 کانکس پست برق
 پست ۴۰۰ برق بافق
ساختمان پیش ساخته اجرا در محل
 کانکس پشت بام
 افزودن فضا در با ساختمان
پروژه سازمان آب تهران
 weather_shelter
پروژه هواشناسی تهران
ساختمان پیش ساخته پانلی اجرا در محل
پروژه کانکس بیمارستانی
بیمارستان صحرایی پانلی اجرا در محل
پروژه کانکس مدرسه ای
مدرسه پیش ساخته پانلی اجرا در محل
پروژه کانکس پیش ساخته
ساختمان پیش ساخته پانلی اجرا در محل
پروژه کانکس پیش ساخته
ساختمان های پیش ساخته پانلی اجرا در محل
پروژه کانکس خوابگاهی
خوابگاه پیش ساخته اجرا در محل
تعداد طبقات نا محدود
پروژه کانکس دفتر کار دو طبقه
پروژه کانکس دفتر کار دوطبقه
ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای اجرا در محل
پروژه ساختمان پیش ساخته پنلی اجرا در محل
پروژه کانکس ساختمان پیش ساخته پنلی اجرا در محل
دفتر کار دو طبقه در حال ساخت
پروژه کانکس پیش ساخته اجرا در محل
پروژه کانکس ساختمان پیش ساخته اجرا در محل
بصورت پیچ و مهره ای
پروژه کانکس پیش ساخته اجرا در محل
پروژه کانکس ساختمان پیش ساخته اجرا در محل
بصورت پیچ و مهره ای