نوشته‌ها

نمایشگاه کانکس دپوماشین

نمایشگاه کانکس دپوماشین

برخی از کانکس های موجود در نمونه کار نمایشگاه دپوماشین را در زیر ببینید.

 کانکس
کانکس با سقف قوس دار

ابعاد ۵/۲ × ۵/۲ متر
 کانکس

مساحت ۱۴۴ مترمربع

 کانکس
کانکس با کاربرد رستوران
ابعاد ۱۲x 3 متر

 کانکس

با ابعاد مختلف
 کانکس

ابعاد ۵/۲ * ۵/۲ متر
 کانکس

با ابعاد ۱۲×۳ متر
 کانکس

کانکس سرویس بهداشتی در ابعاد سفارشی
کانکس

ابعاد ۶ * ۴/۲ متر
 کانکس

کانکس با پوشش ساندویچ پانل ابعاد ۳×۶ متر
 کانکس

کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت نو و کارکرده
 کانکس

در ابعاد مختلف
 کانکس

چند ضلعی
 کانکس

ابعاد ۶ * ۴/۲ متر
 کانکس

ابعاد ۱۲*۴/۲ متر
 کانکس

ابعاد ۳×۱۲ متر
 کانکس

برای دیدن نمای داخلی کلیک کنید
 کانکس

در ابعاد مختلف
 کانکس

ابعاد ۳×۱۲ متر
 کانکس

خانه پیش ساخته ابعاد ۵×۱۴متر – دوطبقه
 کانکس

ابعاد ۹×۱۲ متر
 کانکس

کانکس با ابعاد ۶×۶متر
 کانکس

ابعاد ۳×۱۲ متر
 کانکس

ابعاد ۴۰/۲ × ۳
 کانکس

ابعاد ۲٫۴۰×۶متر
 کانکس

ابعاد۲٫۴۰×۴ متر
 کانکس

ابعاد۲٫۴۰×۴متر
 کانکس

بازیافت
 کانکس

ابعاد۲٫۴۰×۶ متر
 کانکس

ابعاد ۳×۶ متر
 کانکس

ابعاد ۴۰/۲×۶متر
 کانکس

ابعاد ۳×۶ متر
 کانکس

ابعاد مختلف
 کانکس

ابعاد ۱٫۵×۱٫۳۰متر
 کانکس

ابعاد ۲٫۵×۸ متر
 کانکس

ابعاد ۵/۱×۶/۲متر

 کانکس
سرویس بهداشتی فرنگی با بیده

ابعاد ۲*۲ متر
 کانکس
رک فلت -کانتینر تا شو با ابعاد ۲٫۴۰×متر۱۲
 کانکس

کانکس سرویس بهداشتی
ابعاد کانکس : ۲*۲ متر